dot dot
Let it be a shining day

ผลงานและกิจกรรมที่หลากหลายของแต่ละระดับชั้น เตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 เรียนหน่วยผลไม้  Guessing Game เพราะลูกๆเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส  ผลไม้มีไฟ ตรงนี้คำตอบที่ถูกต้องไม่สำคัญเท่าวิธีคิดนะคะและผลงานการปั้นดินของเด็กๆโชว์ให้ผู้ปกครองได้ดูและนำกลับบ้าน อนุบาล 2 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหน่วยแม่เหล็ก Magnet Trick ทำไมแม่เหล็กจึงตกจากท่อทองแดงช้าลง ก็จะมีเกมตกปลา เล่นต่อแม่เหล็ก และโชว์ผลงานศิลปะของเด็กๆให้ผู้ปกครองนำกลับบ้าน อนุบาล 3 เรียนเรื่อง Veggie Crafts  ในซุ้มจะมีการโชว์ Idea ในการสร้างสรรค์ผักให้เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อชิงรางวัล และโชว์ผลงานศิลปะของเด็กๆให้ผู้ปกครองนำกลับบ้าน  และยังมีซุ้มทำของเล่นสร้างปัญญา (Stem Edu) ของเล่นพื้นๆช่วยให้เด็ก สนุกและเข้าใจ กฎฟิสิกซ์ แรงโน้มถ่วง และแรงลม


 

 

 

 
กิจกรรมโรงเรียน 2561

กิจกรรมวันแม่
การสอนแนวบูรณาการ
ชุมชนคนเล้ี้ยงลูกด้วยปัญญา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยdot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


เวปเดิม อนุบาลเลิศวินิต


Copyright © 2013 All Rights Reserved.