dot dot
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

 

 

 รับสมัครนักเรียน  ตั้งแต่อายุ   2.6  ปี  ขึ้นไปค่ะ 

กิจกรรมโรงเรียน 2559

   กิจกรรมการไหว้ครู  เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและความหมายของการไหว้ครู   เด็กๆ แต่ละห้องช่วยกันทำพานที่จะนำมามอบให้คุณครูด้วยความตั้งใจ  และยังมีส่วนร่วมจัดหาดอกไม้กับคุณพ่อ คุณแม่มาจากบ้าน   เด็กๆ ช่วยเด็ดดอกไม้ จัดดอกไม้ใส่พาน  ทำให้เด็กๆ ภาคภูมิใจ และสร้างความสามัคคีในห้องเรียนอีกด้วย  

More...

เปิดงานกันด้วย การรายงานผลประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR จากคุณครูกาญจนา   ที่มาสรุปให้ฟังอย่างละเอียด ในวันนี้ผู้ปกครองได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ในปีการศึกษานี้ สิ่งที่คุณครูย้ำในการทำงานร่วมกันคือการให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไปในแนวทางเดียวกัน

More...

     เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่รอบด้าน  อันจะทำให้เด็กเติบโตเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม   และสติปัญญา สอบคล้องกับปรัชญาและเป้าหมายในการจัดการศึกษา  กลายเป็นเด็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  สนุกสนานกับการเรียนรู้  รักที่จะเรียน กล้าทดลองทำสิ่งต่างๆ  จนค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง  อันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ซึ่งเป็นความต้องการทางธรรมชาติ ของเด็ก  โรงเรียนเลือกใช้นวัตกรรมการสอนต่างๆ  มาผสมผสานเป็นหลักสูตรเลิศวินิต  ใช้ในการจัดประสบการณ์แก่เด็กๆ

    
More...

            จากแนวปรัชญาและนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ที่ต้องการหล่อหลอมให้เด็ก เติบโตในวัฒนธรรม  อันดีงาม  เพื่อสร้างพฤติกรรม  ความคุ้้นชินที่ดีงามก่อเกิตเป็นทัศนคติ  และ  ค่านิยม  ในการใช้ชีวิต ที่สอดคล้องเกือกูลกับธรรมชาติ   ไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งต่อตนเองและ  สิ่งแวดล้อมโรงเรียน จึงสร้างแนวทางการดำเนินชีวิต  ในชุมชนครอบครัวเลิศวินิตเพื่อการกินอยู่อย่างพอเพียง  และรู้เท่าทันโลก  เป็นชุมชนคนเลี้ยงลูกด้วยปัญญา  ด้งนี้.     

 
More...

 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต  ได้เข้าร่วม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในปี พ.ศ.  2554  และผ่านการประเมิน โครงการจนได้รับ  เกียรติบัตร และ    ตราพระราชทาน เป็น   " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย " ใน ปี  2556   ซึ่ีงแสดง ถึงความสำเร็จ ในการดำเนินงานของโรงเรียน

More...

dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


เวปเดิม อนุบาลเลิศวินิต


Copyright © 2013 All Rights Reserved.