dot dot
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

 

 

 

 

 รับสมัครนักเรียน  ตั้งแต่อายุ   2.6  ปี  ขึ้นไปค่ะ 

กิจกรรมโรงเรียน 2559

      คุณครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติและยังให้เด็กๆได้ร่วมกันโหวตกระทงความคิดสร้างสรรค์จากไอเดียผู้ปกครองนักเรียน  จากนั้นยังมีกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมไทย เรียนรู้ผ่านการละเล่นเด็กไทย ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ปิดท้ายด้วยการทำกระทงร่วมกันของผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ

More...

 อบอวลไปด้วยความรักระหว่างแม่และลูกในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นอกจากพิธีถวายพระพรและมอบเกรียติบัตร แม่ดีเด่นแล้วยังมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆภายในห้องเรียนของแต่ละระดับชั้นให้แม่และลูกได้ทำร่วมกัน มีทั้งความสนุกและความซาบซึ้ง ที่ลูกๆได้เตรียมของขวัญไว้มอบให้คุณแม่ ตบท้ายก่อนกลับด้วยการรับประทานอาหารจากปิ่นโตอิ่มรักที่คุณแม่ตั้งใจเตรียมมาให้ลูก คร้า....

More...

     เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่รอบด้าน  อันจะทำให้เด็กเติบโตเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม   และสติปัญญา สอบคล้องกับปรัชญาและเป้าหมายในการจัดการศึกษา  กลายเป็นเด็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  สนุกสนานกับการเรียนรู้  รักที่จะเรียน กล้าทดลองทำสิ่งต่างๆ  จนค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง  อันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ซึ่งเป็นความต้องการทางธรรมชาติ ของเด็ก  โรงเรียนเลือกใช้นวัตกรรมการสอนต่างๆ  มาผสมผสานเป็นหลักสูตรเลิศวินิต  ใช้ในการจัดประสบการณ์แก่เด็กๆ

    
More...

            จากแนวปรัชญาและนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ที่ต้องการหล่อหลอมให้เด็ก เติบโตในวัฒนธรรม  อันดีงาม  เพื่อสร้างพฤติกรรม  ความคุ้้นชินที่ดีงามก่อเกิตเป็นทัศนคติ  และ  ค่านิยม  ในการใช้ชีวิต ที่สอดคล้องเกือกูลกับธรรมชาติ   ไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งต่อตนเองและ  สิ่งแวดล้อมโรงเรียน จึงสร้างแนวทางการดำเนินชีวิต  ในชุมชนครอบครัวเลิศวินิตเพื่อการกินอยู่อย่างพอเพียง  และรู้เท่าทันโลก  เป็นชุมชนคนเลี้ยงลูกด้วยปัญญา  ด้งนี้.     

 
More...

 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต  ได้เข้าร่วม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในปี พ.ศ.  2554  และผ่านการประเมิน โครงการจนได้รับ  เกียรติบัตร และ    ตราพระราชทาน เป็น   " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย " ใน ปี  2556   ซึ่ีงแสดง ถึงความสำเร็จ ในการดำเนินงานของโรงเรียน

More...

dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


เวปเดิม อนุบาลเลิศวินิต


Copyright © 2013 All Rights Reserved.