ReadyPlanet.com
dot dot
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

 

 

 

 

 รับสมัครนักเรียน  ตั้งแต่อายุ   2.6  ปี  ขึ้นไปค่ะ 

กิจกรรมโรงเรียน 2561

        Tuesday, January 8, 2019, 4:11 PM  นัดของการสร้างคนพึ่งพาตนเอง   เราจะเดินตามรอยเท้าพ่อ  สานต่อปณิธาน  ..ยังคงเป็นวลี  ที่ประทับตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทย   โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต จึงจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง  เพื่อเป็นช่องทางที่ส่งเสริมให้คนในครอบครัวเลิศวินิตได้"ปล่อยของ" ที่มี คือความสามารถในตัว  ที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าต่างๆ แทนที่จะเป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว  ซึ่งภาพที่ปรากฏ  คือสิ่งที่เกินความคาดหมาย  ผู้ปกครองมาร่วมเปิดร้านถึง 20 ร้าน      

More...

ทำบุญ ฟังธรรม ตั้งสติกันก่อนปีใหม่ พระอาจารย์ท่านเทศน์อะไรหน๋อ จึงสะกดเด็กๆได้ขนาดนี้ เสร็จแล้วเราก็พากันรดนำ้ขอพรผู้ใหญ่ ก็คุณปู่ ย่า ตา ยาย ที่เราเคารพรัก และท่านก็คือผู้ที่รักเราที่ซู๊ด( เช่นเดียวกับ พ่อ - แม่) นั่นเอง บรรยากาศจึงอบอวลไปด้วยความสุขใจ จริงๆจ้า

More...

     เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่รอบด้าน  อันจะทำให้เด็กเติบโตเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม   และสติปัญญา สอบคล้องกับปรัชญาและเป้าหมายในการจัดการศึกษา  กลายเป็นเด็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  สนุกสนานกับการเรียนรู้  รักที่จะเรียน กล้าทดลองทำสิ่งต่างๆ  จนค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง  อันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ซึ่งเป็นความต้องการทางธรรมชาติ ของเด็ก  โรงเรียนเลือกใช้นวัตกรรมการสอนต่างๆ  มาผสมผสานเป็นหลักสูตรเลิศวินิต  ใช้ในการจัดประสบการณ์แก่เด็กๆ

    
More...

            จากแนวปรัชญาและนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ที่ต้องการหล่อหลอมให้เด็ก เติบโตในวัฒนธรรม  อันดีงาม  เพื่อสร้างพฤติกรรม  ความคุ้้นชินที่ดีงามก่อเกิตเป็นทัศนคติ  และ  ค่านิยม  ในการใช้ชีวิต ที่สอดคล้องเกือกูลกับธรรมชาติ   ไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งต่อตนเองและ  สิ่งแวดล้อมโรงเรียน จึงสร้างแนวทางการดำเนินชีวิต  ในชุมชนครอบครัวเลิศวินิตเพื่อการกินอยู่อย่างพอเพียง  และรู้เท่าทันโลก  เป็นชุมชนคนเลี้ยงลูกด้วยปัญญา  ด้งนี้.     

 
More...

 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต  ได้เข้าร่วม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในปี พ.ศ.  2554  และผ่านการประเมิน โครงการจนได้รับ  เกียรติบัตร และ    ตราพระราชทาน เป็น   " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย " ใน ปี  2556   ซึ่ีงแสดง ถึงความสำเร็จ ในการดำเนินงานของโรงเรียน

More...

dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


เวปเดิม อนุบาลเลิศวินิต


Copyright © 2013 All Rights Reserved.