dot dot
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

 

 

 รับสมัครนักเรียน  ตั้งแต่อายุ   2.6  ปี  ขึ้นไปค่ะ 

กิจกรรมโรงเรียน 2559

        มีความสุข สนุกสนานกันทั่วหน้ากับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กๆ ที่มี ผลการเรียนดี มารยาทงาม ไหว้สวย มนุษย์สัมพันธ์ดี โครงการนักอ่านดาวทอง ต่อด้วยการฟังนิทาน ฟังเพลงจากนักแต่งนิทาน ครูอภิญญรัตน์ ทรัพย์แสนยากร ( ครูปุ๋ม ) ในวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ

More...

 กิจกรรมปฐมนิเทศ

ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 20 เข้าร่วมกิจกรรมแบบพร้อมหน้า ในวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสะท้อนความคิด ในการอยู่ร่วมกันแบบชุมชน คนเลี้ยงลูกด้วยปัญญา ที่จะไม่ทำให้ลูกต้องเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี บริโภคสื่อ และตกเป็นทาสของกระแสวัตถุนิยม  ที่เน้นความฟุ้งเฟ้อแบบไม่เท่ากัน

More...

     เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่รอบด้าน  อันจะทำให้เด็กเติบโตเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม   และสติปัญญา สอบคล้องกับปรัชญาและเป้าหมายในการจัดการศึกษา  กลายเป็นเด็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  สนุกสนานกับการเรียนรู้  รักที่จะเรียน กล้าทดลองทำสิ่งต่างๆ  จนค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง  อันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ซึ่งเป็นความต้องการทางธรรมชาติ ของเด็ก  โรงเรียนเลือกใช้นวัตกรรมการสอนต่างๆ  มาผสมผสานเป็นหลักสูตรเลิศวินิต  ใช้ในการจัดประสบการณ์แก่เด็กๆ

    
More...

            จากแนวปรัชญาและนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ที่ต้องการหล่อหลอมให้เด็ก เติบโตในวัฒนธรรม  อันดีงาม  เพื่อสร้างพฤติกรรม  ความคุ้้นชินที่ดีงามก่อเกิตเป็นทัศนคติ  และ  ค่านิยม  ในการใช้ชีวิต ที่สอดคล้องเกือกูลกับธรรมชาติ   ไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งต่อตนเองและ  สิ่งแวดล้อมโรงเรียน จึงสร้างแนวทางการดำเนินชีวิต  ในชุมชนครอบครัวเลิศวินิตเพื่อการกินอยู่อย่างพอเพียง  และรู้เท่าทันโลก  เป็นชุมชนคนเลี้ยงลูกด้วยปัญญา  ด้งนี้.     

 
More...

 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต  ได้เข้าร่วม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในปี พ.ศ.  2554  และผ่านการประเมิน โครงการจนได้รับ  เกียรติบัตร และ    ตราพระราชทาน เป็น   " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย " ใน ปี  2556   ซึ่ีงแสดง ถึงความสำเร็จ ในการดำเนินงานของโรงเรียน

More...

dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


เวปเดิม อนุบาลเลิศวินิต


Copyright © 2013 All Rights Reserved.